Kritiserat Belarusbistånd tas upp i riksdagen

Pressmeddelande från Östgruppen den 24 maj 2019

Riksdagsledamoten Maria Nilsson (L) har ställt en skriftlig fråga till biståndsminister Peter Eriksson (MP) mot bakgrund av den kritik som Östgruppen riktat mot Sveriges bistånd till Belarus. Östgruppen välkomnar att frågan kommer upp på hög politisk nivå.

– Vi utgår från att biståndsministern i sitt svar klargör det olämpliga i att aktörer som bär ansvar för människorättsbrott fått ledande roller i svenska biståndsinsatser, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

I riksdagsfrågan tar Maria Nilsson upp två konkreta fall där statliga belarusiska aktörer på goda grunder kan misstänkas för människorättsbrott och samtidigt involverats eller till och med varit styrande i biståndsprojekt med finansiering av Sida. Det gäller dels Belarus statliga universitet (BSU), som upprepade gånger bidragit aktivt till repression mot regimkritiska studenter, dels högt uppsatta chefer på arbetsmarknadsdepartementet och dess tillhörande myndighet, som agerat i strid med den internationella rättens förbud mot tvångsarbete.

Östgruppen – som uppmärksammat båda de aktuella fallen inom ramen för sin granskning av det svenska Belarusbiståndet – efterlyser konkreta åtgärder som överensstämmer med biståndsministerns nyligen uttalade ambition att stärka biståndets demokratifokus i Östeuropa.

– Vi har vid upprepade tillfällen påtalat hur svenska biståndsmedel anförtrotts belarusiska aktörer som inte respekterar de mänskliga rättigheterna, men Sida har inte velat åtgärda problemet. Biståndsministern bör nu ge en tydlig och stark signal om att dessa resurser istället ska satsas på insatser som kan främja en demokratisk utveckling i Belarus, säger Martin Uggla.

Riksdagsfrågan finns att läsa i sin helhet här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/stod-fran-sida-till-statsaktorer-som-bryter-mot_H611671

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen