Dokumentarkiv

Östgruppens dokumentarkiv

Östgruppens viktigaste styrdokument är vårt handlingsprogram, vår vision och våra stadgar. De ligger samlade på denna sida, och här finner du vår integritetspolicy.

Handlingsprogram

(Antaget av årsmötet den 27 april 2023)

Östgruppens vision är att alla människor i Östeuropa ska leva i fred och i ett samhällsklimat där deras mänskliga rättigheter respekteras. De bör ha möjlighet att, på ett demokratiskt sätt, påverka sin egen situation och utvecklingen i sina hemländer. Ett viktigt redskap för att kunna åstadkomma detta är ett aktivt oberoende civilsamhälle där medborgare ges möjlighet att fritt kunna organisera sig och kanalisera sitt engagemang utan risk för repressalier. 

Den svenska demokratin har berikats och präglats av en stark och mångårig folkrörelsetradition, och oberoende civilsamhällesorganisationer har idag en självklar plats inom det politiska systemet. I Östeuropa saknas emellertid denna tradition, och i flera auktoritärt styrda länder hindras aktörer inom det oberoende civilsamhället från att verka fritt.  

Trots de svåra förutsättningarna finns det dock demokratiska krafter som aktivt arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter, och därmed också utgör naturliga förebilder för ett aktivt medborgarskap och värnandet av demokratiska värden. Östgruppen samarbetar med och stödjer dessa aktörer och ser dessutom som sin uppgift att fungera som deras språkrör i Sverige och EU. 

I Sverige arbetar Östgruppen konkret med informationsspridning och opinionsbildning kring demokrati- och människorättsfrågor i Östeuropa. Genom att arrangera seminarier, föreläsningar, kulturevenemang och andra informationsaktiviteter – oftast med inbjudna gäster från regionen samt att nå ut till en bredare allmänhet genom att ta en aktiv plats i debatten i massmedia– vill föreningen bidra till att öka sina svenska målgruppers kunskaper i ämnet. Kontinuerlig informationsspridning och opinionsbildning sker också via webbaserade publikationskanaler som bloggar, nättidskrifter och hemsida, samt tryckta rapporter kring aktuella ämnen. 

Östgruppen prioriterar idag Belarus, Ryssland och Ukraina, men även Södra Kaukasien ryms inom föreningens verksamhet. 

Via kontakter med massmedia, beslutsfattare och andra svenska organisationer verkar Östgruppen för en svensk och europeisk politik gentemot Östeuropa där alla politiska områden påverkas och genomsyras av hänsyn till demokrati och mänskliga rättigheter. 

I sitt arbete för mänskliga rättigheter prioriterar Östgruppen de områden som är centrala för det oberoende civilsamhällets möjlighet att verka fritt. Dit hör bland annat förenings-, mötes- och yttrandefriheten.

Sammantaget verkar Östgruppen för att uppnå sina mål genom att: 

 • Samarbeta med och stödja människorättsförsvarare i Östeuropa 
 • Sprida information och bedriva opinionsbildning i Sverige och EU 

Vision

(Antaget av årsmötet den 17 april 2017)

Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter (nedan kallad Östgruppen) är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation vars vision är att alla människor i Östeuropa ska leva i fred och i ett samhällsklimat där deras mänskliga rättigheter respekteras. De bör ha möjlighet att, på ett demokratiskt sätt, påverka sin egen situation och utvecklingen i sina hemländer. Ett viktigt redskap för att kunna åstadkomma detta är ett aktivt oberoende civilsamhälle där medborgare ges möjlighet att fritt kunna organisera sig och kanalisera sitt engagemang utan risk för repressalier.

För Östgruppen är främjandet av mänskliga rättigheter en nyckel till stärkandet av ett demokratiskt, tryggt och välfungerande samhälle. Respekt för de mänskliga rättigheterna skapar en god grund för aktivt samhällsdeltagande genom vilket demokratiska strukturer ytterligare kan stärkas och risken för våldsamma konflikter kan minskas.

Östgruppen vill stödja demokratifrämjande processer och de människor som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter. Målsättningen är också att sprida kunskap och bilda opinion i dessa frågor i Sverige och EU.

I ambitionen att förverkliga visionen vägleds Östgruppen av följande utgångspunkter:

Demokrati och mänskliga rättigheter har ett egenvärde.
Östgruppen anser att både demokrati och mänskliga rättigheter har ett egenvärde och bygger på principer som är okränkbara. I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har dessa grundläggande principer formulerats i första artikeln: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.”

Östgruppen anser att de mänskliga rättigheterna är universella. När vi i Östgruppen talar om mänskliga rättigheter utgår vi ifrån de definitioner som anges i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Genom att acceptera att alla människor är jämlika, så som FN:s allmänna förklaring fastslår, ser vi också den demokratiska processen som den enda möjliga vägen till att kunna fatta bindande beslut i samhällsrelaterade frågor.

Ett aktivt civilsamhälle är av central betydelse för demokratins utveckling och upprätthållande.
Oberoende civilsamhällesorganisationer är oundgängliga i en välfungerande demokrati. Det oberoende civila samhället utgör en plattform från vilken rättigheter kan åberopas, ansvar utkrävas och demokratiska processer drivas. En förutsättning för att civilsamhället ska kunna verka fritt är att förenings-, mötes- och yttrandefriheten respekteras.

Demokrati och mänskliga rättigheter har stor säkerhetspolitisk relevans.
Östgruppen bekänner sig till den vidgade syn på säkerhetsbegreppet som är förhärskande inom modern säkerhetspolitisk debatt. I enlighet med detta synsätt betraktas respekten för de mänskliga rättigheterna och ett demokratiskt styrelseskick som faktorer som väsentligt minskar risken för konflikter och krig. Ett skydd för mänskliga rättigheter är alltså i längden en förutsättning för internationell säkerhet, medan förtryck och kränkningar av individens rättigheter kan leda till instabilitet och väpnade konflikter både inom och mellan länder.

Stadgar


(Antagna av årsmötet den 25 april 2018)

§1 Namn och säte
1.1 Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter är en ideell förening som har sitt säte i Stockholm.

§2 Mål och arbetssätt
2.1 Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation vars vision är att alla människor i Östeuropa ska leva i fred och i ett samhällsklimat där deras mänskliga rättigheter respekteras.

2.2 Östgruppen vill stödja demokratifrämjande processer och de människor som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter. Målsättningen är också att sprida kunskap och bilda opinion i dessa frågor i Sverige och EU.

§3 Medlemskap
3.1 Medlemskap kan erhållas av den som sympatiserar med föreningens idéer och mål och betalar den fastställda medlemsavgiften.

3.2 Medlemsavgiften för nästkommande år beslutas av årsmötet.

3.3 Alla medlemmar i föreningen har rätt att vid årsmöte: närvara, yttra sig samt inkomma med motioner. Närvarande medlem som har betalat årsavgiften för innevarande och föregående verksamhetsår har rätt att deltaga i omröstningar vid årsmöten (se vidare § 6). Medlem som inte har möjlighet att närvara vid årsmöte har rätt att genom fullmakt låta sig representeras av en annan medlem så som ombud. Fullmakten skall lämnas in till styrelsen för godkännande senast en vecka före årsmötet.

3.4 Medlem kan även utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen eller kansliet om sin önskan att utträda. Medlem som inte har betalat medlemsavgiften under två på varandra följande år anses ha utträtt ur föreningen.

3.5 Styrelsen kan besluta om uteslutande av medlem som motverkar föreningens mål eller skadar föreningens anseende. Medlemmen i fråga skall ges tillfälle att yttra sig innan ett sådant beslut fattas. Styrelsen skall informera nästkommande årsmöte i ärendet.

§4 Årsmöte
4.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

4.2 Årsmöte hålls senast 30 april varje år. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast två månader i förväg. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Årsmöteshandlingar skall skickas till medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Årsbokslut skall finnas tillgängligt vid årsmötet och delas ut vid dess början.

4.3 Följande ärenden skall alltid behandlas vid ordinarie årsmöte:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd
 2. Fråga om årsmötet är behörigen sammankallat
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av årsmötesordförande, årsmötessekreterare och två protokolljusterare
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Årsbokslut
 7. Revisionsberättelser från intern och extern revisor
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Behandling av styrelsens förslag och motioner
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Val, samtliga på ett år, av:
 • Ordförande/ordföranden
 • kassör
 • övriga styrelseledamöter: minst tre och högst fem, samt eventuella suppleanter, högst två
 • valberedning: minst två personer varav en sammankallande
 • revisorer: en extern auktoriserad revisor och suppleant, en intern medlemsrevisor och suppleant
 1. Fastställande av handlingsprogram
 2. Övriga frågor

4.4 Kopia på justerat protokoll skall vara medlemmarna tillhanda senast en månad efter årsmötet.

§5 Extra årsmöte
5.1 Extra årsmöte hålls när styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna så önskar.

5.2 Styrelsen skall kalla till det extra årsmötet minst en månad i förväg och möteshandlingarna skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor i förväg. Vid extra årsmöte får endast de ärenden behandlas för vilket mötet utlysts.

5.3 Kopia på justerat protokoll skall vara medlemmarna tillhanda senast en månad efter extra årsmöte.

§6 Omröstning vid årsmöte
6.1 Vid årsmöte har varje närvarande medlem, som har betalat årsavgiften för föregående och innevarande verksamhetsår, en röst. Röstlängd skall upprättas före mötets början. För att ingå i röstlängden skall anmälan till årsmötet ha inkommit senast tre dagar före årsmötet. Anmälan som sker efter detta kan godkännas av årsmötet.

6.2 Styrelsemedlem har inte rätt att rösta om styrelsens ansvarsfrihet.

6.3 Beslut fattas genom öppen eller sluten omröstning.
Sluten omröstning skall ske:

 • vid personval med mer än en kandidat;
 • vid ansvarsfrihetsfrågor då votering begärts;
 • när så begärs.

6.4 Alla beslut, med undantag för de som finns upptagna under punkt 6.5, fattas med enkel majoritet. Personval avgörs genom lottning i händelse av lika röstetal. Vid lika röstetal i andra frågor har föreningens ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal och delat ordförandeskap där ordförandena har olika uppfattning tas beslut med hjälp av lottning.

6.5 För beslut om stadgeändring (§ 10) eller upplösning av föreningen (§ 11) krävs minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

§7 Styrelsen
7.1 Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena.

7.2 Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter inklusive ordförande och kassör, samt därutöver högst två suppleanter. Samtliga ledamöter väljs av årsmötet. Mandattiden för samtliga är ett år.

7.3 Suppleanter kallas till varje styrelsemöte och äger rätt att deltaga i och yttra sig vid mötena, men har rösträtt endast som ersättare för ordinarie ledamot. Suppleanterna inträder i den ordning de valts.

7.4 Styrelsen ansvarar för att:

 • kalla till och förbereda handlingar till årsmöte;
 • ansvara för föreningens administration och löpande verksamhet;
 • sammanställa verksamhetsberättelse och ekonomisk rapportering;
 • utse föreningens firmatecknare.

7.5 Kallelse till styrelsemöte skall vara ledamöter tillhanda minst en vecka före möte. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva styrelsen är närvarande. Styrelsebeslut är giltiga när minst hälften, dock som lägst tre, av de närvarande ledamöterna har röstat för beslutet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Vid lika röstetal och delat ordförandeskap där ordförandena har olika uppfattning tas beslut med hjälp av lottning.

§8 Revision
8.1 Årsmötet utser en extern auktoriserad revisor och suppleant, samt en intern medlemsrevisor och suppleant vilka är medlemmar i föreningen. Revisorerna utses på ett år.

8.2 Den externa auktoriserade revisorn skall granska föreningens räkenskaper och förvaltning. Den interna medlemsrevisorn skall i första hand granska styrelsens verksamhet och tillse att stadgarna efterlevs. Revisorerna har rätt att, närhelst de önskar, ta del av alla handlingar som rör föreningens verksamhet och ekonomi.

8.3 Föreningens räkenskaper skall föras kalenderårsvis. Revisionen skall vara verkställd senast två veckor före årsmötet.

§9 Valberedning
9.1 Valberedningen väljs av årsmötet, och består av minst två ledamöter vilka väljs på ett år, varav en är sammankallande.

9.2 Valberedningens uppgift är att förbereda val vid årsmötet. Valberedningens preliminära förslag till styrelseledamöter och revisorer skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet. Slutgiltigt förslag presenteras på årsmötet.

§10 Ändring av stadgar
10.1 Ändring av stadgar kan göras på två av varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum, varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. För beslut om stadgeändring krävs minst två tredjedelar av antalet avgivna röster vid båda besluten.

§11 Regler för upplösning av föreningen med angivande omhur kvarvarande tillgångar skall disponeras
11.1 Föreningen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum, varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. För beslut om upplösning av föreningen krävs minst två tredjedelar av antalet avgivna röster vid båda besluten.

11.2 Innevarande tillgångar skall gå till ändamål som överensstämmer med föreningens mål (se § 2). Beslut om hur innevarande tillgångar skall disponeras fattas av årsmötet.

Bild sidhuvud(bearbetad): Photographers Against

Rulla till toppen