Dokumentarkiv

Östgruppens dokumentarkiv

Verksamhetsberättelse 2023


När Östgruppen summerar 2023 tvingas vi åter konstatera att Rysslands krig mot Ukraina fortsätter med full kraft och inte ser ut att ta slut i närtid. För Östgruppens ukrainska samarbetspartners och det civila samhället i övrigt innebär det stora utmaningar i form av avskyvärda grymheter runtomkring, ständig oro och brist på resurser.
Även våra ryska och belarusiska samarbetspartners påverkas på olika sätt av konflikten. Under året har vi sett hur regimerna i bägge länderna använder situationen i Ukraina som en förevändning att ytterligare inskränka människors frihet, särskilt för dem som öppet uttrycker sitt missnöje. Trots dessa utmaningar och påfrestningar, har MR-aktivister i våra tre fokusländer fortsatt att arbeta med en imponerande beslutsamhet och ett stort engagemang. Flera av dem har dessutom besökt Sverige och deltagit i Östgruppens aktiviteter, vilket betytt mycket för dem, oss och andra som fått chansen att få direkt inblick i deras arbete.

Verksamhetsberättelse 2022


Det är svårt att sammanfatta 2022 utan att ta avstamp i Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Över en natt förändrades det mesta i den region Östgruppen verkar i. Kriget har inte bara lett till ett enormt lidande för befolkningen i Ukraina och ett nytt säkerhetspolitiskt läge – det har också gjort arbetet för mänskliga rättigheter ännu farligare och svårare i samtliga av Östgruppens fokusländer. Att fortsätta ge en röst åt dessa modiga krafter har därför varit högsta prioritet. Östgruppen har bland annat arrangerat manifestationer, drivit kampanjer i sociala medier och bidragit med expertis i några av landets största nyhetskanaler. Under året har ett flertal människorättsförsvarare även besökt Sverige, vilket såklart bidragit till att sprida ytterligare kunskap och förståelse om den situation som råder. Nobels fredspris var ett ljus i mörkret.

Verksamhetsberättelse 2021


Trots att coronapandemin länge satte hinder för saken kunde vi mot slutet av året återuppta fysiska aktiviteter, exempelvis våra uppskattade Östdagar i Stockholm. Vi vidareutvecklade vårt koncept ”Öst-TV”, producerade flera filmer och videointervjuer och genomförde webbinarier. Vi bevakade utvecklingen och spred information om människorättssituationen i våra fokusländer. Vi ökade våra målgruppers kunskap om Östeuropa och stimulerade till engagemang. Vår position som opinionsbildare befästes ytterligare och Martin Uggla tilldelades bland annat branschtidningen Global Bar Magazines utmärkelse ”Biståndsdebattens mäktigaste”. Läs mer i vår verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelse 2020


Östgruppen kan blicka tillbaka på ännu ett händelserikt år där den pågående coronapandemin tvingade oss till stora förändringar och där andra halvåret drastiskt påverkades av den turbulenta utvecklingen i Belarus. När vi summerar året kan vi konstatera att vi tagit ett stort kliv framåt som opinionsbildare och kunskapsspridare i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa och att vi lyckats förhållandevis väl med coronaanpassningen.

Verksamhetsberättelse 2019


Östgruppens verksamhet har under 2019 fortsatt med samma huvudsakliga inriktning som tidigare. Jämte ett kontinuerligt arbete för att stötta människorättsförsvarare i Östeuropa har vi bildat opinion och spridit information i Sverige och EU om människorättssituationen i våra fokusländer. Läs mer i vår verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelse 2018


Verksamheten under 2018 har fokuserat på informationsspridning till den svenska allmänheten genom seminarier, publicering av rapporter och bloggande, opinionsbildning, granskning av det svenska biståndet samt stöd till människorättsförsvarare i våra fokusländer. Tack vare ideellt engagemang från våra medlemmar har människorättsförsvarares röster gjort sig hörda i Sverige och seminarier har kunnat arrangeras. Ett stort tack till alla våra medlemmar!

Verksamhetsberättelse 2017


Genom seminariearrangemang, nätbaserade infor­mationsresurser, stödmanifestationer, debattartiklar m.m. i svenska och internationella medier har vi uppmärksammat förtrycket i Belarus, ett arbete som var särskilt intensivt under våren då landet upplevde de mest omfattande folkliga protesterna på länge. Vi har fortsatt att uppmärksamma de ryska människorättsförsvararnas utsatta situation, och engagerat oss i ryska HBTQ-per­soners rättigheter och politiska fångar i Ryssland. Under 2017 arrangerade vi för första gången Ukrainadagar i Stockholm.

Verksamhetsberättelse 2016


Östgruppen har under 2016 fortsatt arbeta för att stötta människorättsförsvarare i Öst. Vi har bedrivit ett omfattande informationsarbete, främst kring situationen i Belarus och Ryssland. Därmed har vi också upprätthållit vår ställning som en av Sveriges ledande aktörer i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa, med omfattande kompetens samlad hos både anställd personal och ideella medlemmar.

Verksamhetsberättelse 2015


Östgruppens verksamhet har under 2015 fortsatt med samma huvudsakliga inriktning som tidigare. Jämte ett kontinuerligt arbete för att stötta människorättsförsvarare i Östeuropa har vi bildat opinion och spridit information i Sverige och EU om människorättssituationen i våra fokusländer.

Verksamhetsberättelse 2014


Under 2014 expanderade Östgruppens verksamhet väsentligt, tack vare att vi med nya medel kunde utöka vårt informationsarbete rörande Ryssland, och samtidigt göra detta ännu mer professionellt och systematiskt än tidigare. Samtidigt fortgår vårt Belarusarbete med oförminskad styrka. Vi har därmed befäst och breddat vår ställning som en av Sveriges ledande aktörer i frågor som rör mänskliga rättigheter i Östeuropa, med omfattande kompetens samlad hos både anställd personal och ideella medlemmar.

Verksamhetsberättelse 2013


År 2013 har varit ännu ett aktivt och intensivt år för Östgruppen. Jämte ett kontinuerligt arbete för att stötta människorättsförsvarare i öst har vi fortsatt bilda opinion och sprida information i Sverige och EU om människorättssituationen i våra fokusländer.
Sedan ett par år tillbaka ger ett större Sida-bidrag oss möjlighet att arbeta professionellt med informationsspridande verksamhet rörande mänskliga rättigheter i Belarus (Vitryssland). Östgruppen är en ledande aktör i Sverige på detta område, med omfattande kompetens samlad både hos anställd personal och ideella medlemmar.
Under året som gått har vi också gjort en satsning på att bredda vår verksamhet, med särskild prioritering på Ryssland.Vi har också genomfört ett informationsprojekt om Tjetenien, med finansiering från Folke Bernadotte-akademin.

Verksamhetsberättelse 2012


År 2012 har varit ett mycket aktivt och intensivt år för Östgruppen. Jämte ett kontinuerligt arbete för att stötta människorättsförsvarare i öst har vi ökat våra insatser för att bilda opinion och sprida information i Sverige och EU om människorättssituationen i våra fokusländer.
Med hjälp av ett större Sida-bidrag till informationsspridande verksamhet rörande mänskliga rättigheter i Belarus (Vitryssland) har vi etablerat Östgruppen somen ledande aktör i Sverige på detta område. Genom ökade finansiella möjligheter har vi kunnat arbeta mer professionellt än tidigare, med ett välfungerande kansli och breddad kompetens bland föreningens medarbetare. Resultatet är en tydlig effektivitetshöjning.

”Är som vanligt imponerad över Östgruppensarbete för MR i Belarus.” Birgitta Ohlsson, EU- och demokratiminister

Verksamhetsberättelse 2011


År 2011 har varit ett omvälvande år för Östgruppen. Liksom tidigare har vi fortsatt att stötta människorättsförsvarare i öst, bland annat genom att skapa opinion och engagemang för människorättsfrågor i våra fokusländer. Samtidigt har föreningen fått ökade ekonomiska resurser vilket tagit vårt arbete till en ny nivå.
Genom debattartiklar, seminarier, sociala medier och manifestationer har vi uppmärksammat det ökade förtrycket i Belarus. Brist på respekt för mänskliga rättigheter i Ryssland, i synnerhet Tjetjenien, uppmärksammades särskilt inför Putins Sverigebesök och parlaments- och presidentvalen i Ryssland. Vi har varit en blåslampa på regeringen när det gäller den svenska Rysslandspolitiken.

Verksamhetsberättelse 2010


Östgruppen har under året fortsatt att arbeta för ett ökat svenskt och europeiskt engagemang för demokrati- och människorättsfrågor i våra fokusländer. Vi har informerat om och bildat opinion kring de faktorer vi anser centrala för en demokratisk utveckling. Årets kampanjer för ett ökat svenskt demokratistöd till Ryssland och för föreningsfrihet i Belarus har varit viktiga delar av denna verksamhet.
Att aktivt stödja och samarbeta med lokala demokrati- och människorättsorganisationer har varit en lika betydande del av vårt arbete under året. Vi har både bedrivit konkret verksamhet på plats och skapat uppmärksamhet i Sverige om de villkor människorättsförsvarare i regionen verkar under.

Verksamhetsberättelse 2009


Den 5 december 2009 firade Östgruppen femårsjubileum som självständig organisation. Under året har störst fokus legat på vårt arbete med Belarus (Vitryssland) och Tjetjenien. I Belarus är Östgruppen numera den mest synliga svenska aktören för demokratirörelsen och i oberoende media. Också i Sverige är vi den ideella organisation som syns mest i Belarusrelaterade frågor.
Även Östgruppens Tjetjenienarbete fick ett starkt lyft under året. Hösten 2009 släppte vi rapporten ”Tio år av straffrihet – Tjetjenien väntar fortfarande på rättvisa”. Den resulterade bland annat i att mänskliga rättigheter kom att stå i fokus hos media under den ryska presidenten Medvedevs besök i Stockholm i november.

Verksamhetsberättelse 2008


År 2008 har varit ett händelserikt år för Östgruppen. Fokus har till stor del legat på Belarus/Vitryssland och Ryssland, med både ett opinionsbildande arbete i Sverige och ett mer direkt demokratistöd på plats utomlands.
Årets största projekt har varit den kampanj vi drog igång den 19/3 till stöd för föreningsfriheten i Belarus – Kampanj 193. Kampanjen fortsätter under 2009 – nu närmast väntar utgivningen av ”Messages from Belarus” – en samlingsskiva med belarusisk musik. Östgruppen fortsätter att växa och intresset från såväl allmänhet som media har under åren blivit allt större.

Verksamhetsberättelse 2007


Föreningen har under året haft fullt upp med att förvalta och utveckla verksamheten. Mycket lyckat och mest omfattande har vårt antologiprojekt varit. Ett projekt som har involverat alla delar av föreningens olika verksamhetsområden, många av medlemmarna och som resulterat i den i media väldigt positivt mottagna ”Brännpunkteröst – Mänskliga rättigheter i de forna sovjetrepublikerna”.
Östgruppen har också fortsatt att synasmycket med ett allt mer omfattande utåtriktat arbete, bland annat i form av åtta publicerade debattartiklar. Vi har nu etablerat oss som en part i den svenska debatten och politiken gentemot Vitryssland och Tjetjenien/Ryssland!

Verksamhetsberättelse 2006


Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter lägger nu sitt andra verksamhetsår bakom sig. Vi har all anledning att vara stolta över vad vi åstadkommit!
Allt arbete sker helt ideellt och ändå har vi gjort så mycket: övervakat parlamentsvalen i Ukraina, ordnat seminarium om trafficking med IOM i Moldavien, bjudit hit den vitryska demokratirörelsen, väckt stor uppmärksamhet under ”Operation snöflinga”, medverkat i media om Tjetjenien och Vitryssland, med mera.

Verksamhetsberättelse 2005


Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter grundades i december 2004 vilket innebär att 2005 var det första riktiga verksamhetsåret för föreningen. Föreningen har under året både spirat, knoppats och blommat för fullt. Under året har fyra verksamhetsområden med tillhörande arbetsgrupper utkristalliserats: Moldavien, Mänskliga rättigheter och företag, Tjetjenien samt Vitryssland. Mycket arbete har också lagts ned på att finna en välfungerande struktur för föreningen, att ta fram styrdokument, bygga upp hemsidan med mera. Sammanfattningsvis kan man säga att detta första år har utgjort en mycket god start för föreningen.

Bild sidhuvud(bearbetad): Photographers Against

Rulla till toppen