2010: Demokratistöd

Enligt den svenska regeringen är det viktigt att Sverige stödjer framväxten av ett oberoende civilsamhälle och en stark rättsstat. Det svenska demokratibiståndet till det ryska oberoende civilsamhället har dock kraftigt reducerats. Detta trots att situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland har blivit allt svårare under de senaste åren och de flesta bedömare verkar vara eniga om att Ryssland under Putin rör sig i en allt mer auktoritär riktning.

Ända sedan Sovjetunionens fall 1991 har Sverige bidragit med ekonomiskt stöd för att främja en demokratisk utveckling i Ryssland. Biståndet nådde sin topp under perioden 2004-2006 med ett årligt bistånd på ungefär 100 miljoner kronor. Men från 2006, samtidigt som den ryska demokratirörelsens villkor kraftigt försämrades, har det svenska stödet drastiskt reducerats till som lägst 13 miljoner kronor under 2009.

Den socialdemokratiska regeringen inledde avvecklingsprocessen av ryskt demokratibistånd 2005 och den borgerliga regeringen som tillträdde 2006 påskyndade processen samtidigt som man betonade vikten av att stötta den ryska demokratirörelsen. Att Sverige skurit ned på sitt demokratibistånd är oerhört olyckligt då de organisationer som stöttar och driver utvecklingen mot ett oberoende civilsamhälle självklart inte heller får ta emot något finansiellt stöd från ryska staten. Dessa organisationer är således beroende av finansiellt stöd från utlandet, som till exempel det svenska demokratibiståndet. Efter återkommande kritik höjdes anslagen 2010 från 13 till 38 miljoner kronor men biståndet ligger fortfarande på en mycket lägre nivå vid än vad det gjorde vid mitten av 2000-talet.

Östgruppen vill se ett starkt svenskt engagemang för en demokratisk utveckling i Ryssland. Ett självklart inslag i detta engagemang bör vara ett tydligt stöd till den ryska demokratirörelsen. Därför uppmanar vi Sveriges regering att återställa det svenska demokratibiståndet till Ryssland till åtminstone 100 miljoner kronor per år.

Är du intresserad av att läsa vidare om Sveriges demokratibistånd till Ryssland? Läs då gärna Östgruppens rapport:

Rysk demokrati inte längre lika viktig?

För att ta del av fler av Östgruppens rapporter, gå till sidan publikationer >>

Följ också utvecklingen i Ryssland på vår nyhetssida “Fokus Ryssland” och vår blogg ”Ryska rättigheter”.