Välkommen till Östgruppens Årsmöte

Östgruppens årsmöte kommer att hållas torsdagen den 27 april kl 18.00 – ca 20.30 i biblioteket på bottenvåningen i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 i Stockholm.

Till årsmötet har vi bjudit in Johan Ulvenlöv och Matti Palm, författare till reportageboken ”Husiatyn – förintelsen som Sverige glömde.” De ger oss en unik inblick i Ukrainas historia och förklarar hur det är att försöka ställa krigsförbrytare inför rätta – lång tid efter att brotten begåtts.

Kort om boken: 1943 erkänner en svensk nazist för polisen att hans SS-förband utförde en massaker på judar i den lilla staden Husiatyn i nuvarande Ukraina. 80 år senare försöker författarna genomföra den förundersökning som aldrig blev av, tillsammans med den sista överlevaren.

Obligatorisk föranmälan till [email protected]. Skriv ”delta digitalt” om du vill vara med på mötet via Zoom så skickar vi en länk.

För att ha rösträtt krävs att du varit och är betalande medlem både 2022 och 2023 samt att du har anmält dig till årsmötet senast tre dagar före mötet, dvs senast på måndagen den 24 april.

Vi kommer att servera mat till en rabatterad kostnad om 100 kr till den vill äta innan mötet. Meddela i samband med anmälan om du vill att vi beställer mat till dig! Maten serveras från kl 17.30, innan mötet drar igång.

Varmt välkommen!


Dagordning:

a. Upprop och fastställande av röstlängd
b. Fråga om årsmötet är behörigen sammankallat
c. Godkännande av dagordning
d. Val av årsmötesordförande, årsmötessekreterare och två protokolljusterare
e. Verksamhetsberättelse
f. Årsbokslut
g. Revisionsberättelser från intern och extern revisor
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
i. Behandling av styrelsens förslag och motioner
j. Fastställande av medlemsavgift
k. Val, samtliga på ett år, av:
• Ordförande/ordföranden
• kassör
• övriga styrelseledamöter: minst tre och högst fem, samt eventuella suppleanter, högst två
• valberedning: minst två personer varav en sammankallande
• revisorer: en extern auktoriserad revisor och suppleant, en intern medlemsrevisor och suppleant
l. Fastställande av handlingsprogram
m. Övriga frågor

Rulla till toppen