Bred politisk uppslutning kring svenskt stöd till Rysslands demokrater

Pressmeddelande från Östgruppen den 6 september 2018:

Samtliga svenska riksdagspartier vill se ett fortsatt svenskt stöd till den ryska demokratirörelsen. Liberalerna, Miljöpartiet och Moderaterna förespråkar dessutom uttryckligen en ökning av stödet. Det visar en enkätundersökning som Östgruppen har gjort inför det svenska riksdagsvalet.

– Det är bra att riksdagspartierna sluter upp bakom demokratistödet till Ryssland. Samtidigt är det mycket beklagligt att det nuvarande stödet ligger på så låg nivå, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Nivån på Sveriges demokratistöd till Ryssland låg på i genomsnitt 100 miljoner kronor per år under åren 2004-2006. Därefter minskade den stegvis ner till 13 miljoner kronor under 2009 för att sedan åter stiga till 38 miljoner kronor för år 2010. Under perioden 2010-2014 låg demokratistödet kvar på ungefär samma nivå, för att sedan höjas till omkring 55 miljoner kronor per år under perioden 2014-2018.

Östgruppen har inför riksdagsvalet frågat samtliga riksdagspartier om hur de anser att Sverige bäst kan främja en demokratisk utveckling i Ryssland, samt hur mycket pengar de tycker ska anslås till demokratistöd till Ryssland under den kommande mandatperioden. I svaren framhävs konsekvent de senaste årens negativa utveckling på demokratiområdet i Ryssland.

– Med tanke på den aktuella situationen i Ryssland borde demokratistödet omedelbart återställas till tidigare nivå, och sedan ökas ytterligare. Den ryska demokratirörelsen arbetar under mycket svåra förhållanden och är i stort behov av hjälp från omvärlden, säger Martin Uggla.

Utöver en fortsatt satsning på demokratistöd betonar flera partier – från såväl regeringssidan som oppositionen – vikten av att uppmärksamma och kritisera den ryska regimens människorättsbrott.

– Att det finns en sådan bred samsyn kring denna del av Rysslandspolitiken är förstås positivt. Det är dock viktigt att detta också leder till konkret handling. Från Östgruppens sida vill vi se tydlig, konkret och offentlig kritik mot människorättsbrotten, kombinerad med olika former av sanktioner mot de ansvariga för övergreppen, till exempel via en svensk motsvarighet till den så kallade Magnitskijlagen, säger Martin Uggla.

Hela enkäten och de olika partiernas svar finns att läsa här:

Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland – 2018

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen