Världsmiljödagen: Försvara miljön – stötta civilsamhället!

For English, scroll down!

 • Tid: 4 juni, kl 12:00-13:00
 • Plats: Zoom, anmäl dig via mejl senast den 3 juni
 • Språk: engelska

Den 5 juni infaller Världsmiljödagen, en temadag instiftad av FN och som sedan 1974 årligen uppmärksammats i syfte att skapa medvetenhet och uppmuntra till handling för att skydda miljön. Världsmiljödagen organiseras av det program som samordnar Förenta Nationernas miljöarbete, men uppmärksammas av människor världen över. Östgruppen uppmärksammar i år Världsmiljödagen genom ett seminarium den 4 juni om miljöförsvarares möjligheter att verka i Belarus och Ryssland.

I takt med att civilsamhället i Belarus och Ryssland utsätts för allt större press har även miljöförsvarare fått det allt svårare att verka. Miljörörelsen utgör en viktig del av civilsamhället och aktivisternas kamp utmanar ofta både den politiska och ekonomiska makten, vilket gör dem extra utsatta. Trots de risker som arbetet medför växer intresset för miljöfrågor i Belarus och Ryssland, och många väljer att engagera sig.

Hör den ryske miljöförsvararen Vitalij Servetnik och belarusiska miljöförsvararen Irina Suchij berätta om vilka aktuella miljöfrågor som engagerar civilsamhället och de risker som engagemanget medför. Vilka framgångar når miljörörelsen och vad innebär det för framtiden ur människorätts- och miljöperspektiv?

Seminariet hålls på engelska och sker via Zoom, med möjlighet för deltagare att ställa frågor.

Samtalet modereras av Åsa Ohlsson, journalist och styrelseledamot i Östgruppen.

I samtalet medverkar:

 • Irina Suchij, ordförande i miljöorganisationen Ekodom
 • Vitalij Servetnik, medordförande i ryska ekologiska och sociala unionen Jordens Vänner
 • Moderator: Åsa Ohlsson, journalist och styrelseledamot i Östgruppen

Vill du delta? Anmäl dig senast den 3 juni till [email protected] så får du en länk till mötet skickat till dig.


World Environment Day: Protect the environment – support the civil society!

 • Date: 4 June, 12:00-13:00
 • Place: Zoom
 • Language: English

World Environment Day is taking place on June 5, a theme day instituted by the UN and which has been celebrated annually since 1974 with the purpose of encouraging awareness and action for the protection of the environment. World Environment Day is organized by United Nations Environment Programme, who are is responsible for coordinating responses to environmental issues within the United Nations system, celebrated by people around the world. This year, Östgruppen – Swedish Initiative for Democracy and Human Rights, will be celebrating the World Environment Day by arranging a seminar on 4 June focusing on environmental defenders’ opportunities to operate in Belarus and Russia.

As civil society in Belarus and Russia is exposed to increasing pressure, environmental defenders also find it increasingly difficult to act. The environmental movement is an important part of civil society and the activists’ struggle often challenges both political and economic power, which makes them extra vulnerable. Despite the risks the work entails, the interest in environmental issues is growing in Belarus and Russia, if many choose to get involved.

Hear Russian environmental defender Vitaly Servetnik and Belarusian environmental defender Irina Sukhy talk about current environmental issues which engage civil society and the risks involved. What successes does the environmental movement achieve and what does it mean for the future from a human rights and environmental perspective?

The seminar is held in English and takes place via Zoom, with the opportunity for participants to ask questions.

The conversation is moderated by Åsa Ohlsson, journalist and board member of Östgruppen.

Do you want to participate? Sign up to [email protected] and you will receive a link to the meeting.

Speakers:

 • Vitaly Servetnik, Co-chair at Russian Social-Ecological Union / Friends of the Earth Russia
 • Irina Sukhy, Chair of the board of the organisation Ecohome
 • Moderator: Åsa Ohlsson, journalist and board member Östgruppen – Swedish Initiative for Democracy and Human Rights.

Register to [email protected] by June 3 and you will get a link to the event. 

Rulla till toppen