Östgruppens Årsmöte

Östgruppens årsmöte kommer att hållas torsdagen den 25 april kl 17.30 – ca 20.00 i biblioteket på bottenvåningen i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 i Stockholm.

Vi inleder med en utdelning av Östgruppens nyinstiftade pris ”En Fri Röst”, som juryn har valt att tilldela den engagerade och engagerande fotografen och östkännaren Maria Söderberg. Maria kommer därefter att visa bilder och berätta om sina resor och sitt arbete för att bygga och stärka kulturella band mellan Sverige och – framför allt, men långt ifrån enbart – Belarus. Ofta med litteraturen i fokus.

Efter prisceremoni och bildvisning erbjuds de medlemmar som anmäler sig till årsmötet och som så önskar en bit mat till rabatterat pris (uppge i så fall att du vill äta i anmälan), i samband med att själva årsmötet tar vid.

Obligatorisk föranmälan till [email protected]. Tyvärr finns det ingen möjlighet att deltaga digitalt i år.

För att ha rösträtt krävs att du har varit och är betalande medlem både föregående och innevarande år (2023 och 2024) samt att du har anmält dig till årsmötet senast tre dagar före mötet, dvs senast på måndagen den 22 april.

Efter föredraget finns det möjlighet för de medlemmar som stannar på årsmötet att få sig en bit vegetarisk mat till en rabatterad kostnad om 100 kr. Meddela i samband med anmälan om du vill att vi beställer mat till dig, samt om du har några allergier! Maten serveras efter kl 18.30, innan själva årsmötet drar igång.

Varmt välkommen!


Dagordning:

a. Upprop och fastställande av röstlängd
b. Fråga om årsmötet är behörigen sammankallat
c. Godkännande av dagordning
d. Val av årsmötesordförande, årsmötessekreterare och två protokolljusterare
e. Verksamhetsberättelse
f. Årsbokslut
g. Revisionsberättelser från intern och extern revisor
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
i. Behandling av styrelsens förslag och motioner
j. Fastställande av medlemsavgift
k. Val, samtliga på ett år, av:
• Ordförande/ordföranden
• kassör
• övriga styrelseledamöter: minst tre och högst fem, samt eventuella suppleanter, högst två
• valberedning: minst två personer varav en sammankallande
• revisorer: en extern auktoriserad revisor och suppleant, en intern medlemsrevisor och suppleant
l. Fastställande av handlingsprogram
m. Övriga frågor

Rulla till toppen