Vision

(Antaget av årsmötet den 17 april 2017)

Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter (nedan kallad Östgruppen) är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation vars vision är att alla människor i Östeuropa ska leva i fred och i ett samhällsklimat där deras mänskliga rättigheter respekteras. De bör ha möjlighet att, på ett demokratiskt sätt, påverka sin egen situation och utvecklingen i sina hemländer. Ett viktigt redskap för att kunna åstadkomma detta är ett aktivt oberoende civilsamhälle där medborgare ges möjlighet att fritt kunna organisera sig och kanalisera sitt engagemang utan risk för repressalier.

För Östgruppen är främjandet av mänskliga rättigheter en nyckel till stärkandet av ett demokratiskt, tryggt och välfungerande samhälle. Respekt för de mänskliga rättigheterna skapar en god grund för aktivt samhällsdeltagande genom vilket demokratiska strukturer ytterligare kan stärkas och risken för våldsamma konflikter kan minskas.

Östgruppen vill stödja demokratifrämjande processer och de människor som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter. Målsättningen är också att sprida kunskap och bilda opinion i dessa frågor i Sverige och EU.

I ambitionen att förverkliga visionen vägleds Östgruppen av följande utgångspunkter:

Demokrati och mänskliga rättigheter har ett egenvärde.
Östgruppen anser att både demokrati och mänskliga rättigheter har ett egenvärde och bygger på principer som är okränkbara. I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har dessa grundläggande principer formulerats i första artikeln: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.”

Östgruppen anser att de mänskliga rättigheterna är universella. När vi i Östgruppen talar om mänskliga rättigheter utgår vi ifrån de definitioner som anges i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Genom att acceptera att alla människor är jämlika, så som FN:s allmänna förklaring fastslår, ser vi också den demokratiska processen som den enda möjliga vägen till att kunna fatta bindande beslut i samhällsrelaterade frågor.

Ett aktivt civilsamhälle är av central betydelse för demokratins utveckling och upprätthållande.
Oberoende civilsamhällesorganisationer är oundgängliga i en välfungerande demokrati. Det oberoende civila samhället utgör en plattform från vilken rättigheter kan åberopas, ansvar utkrävas och demokratiska processer drivas. En förutsättning för att civilsamhället ska kunna verka fritt är att förenings-, mötes- och yttrandefriheten respekteras.

Demokrati och mänskliga rättigheter har stor säkerhetspolitisk relevans.
Östgruppen bekänner sig till den vidgade syn på säkerhetsbegreppet som är förhärskande inom modern säkerhetspolitisk debatt. I enlighet med detta synsätt betraktas respekten för de mänskliga rättigheterna och ett demokratiskt styrelseskick som faktorer som väsentligt minskar risken för konflikter och krig. Ett skydd för mänskliga rättigheter är alltså i längden en förutsättning för internationell säkerhet, medan förtryck och kränkningar av individens rättigheter kan leda till instabilitet och väpnade konflikter både inom och mellan länder.