Handlingsprogram

(Antaget av årsmötet den 29 april 2019)

Östgruppens vision är att alla människor i Östeuropa ska leva i fred och i ett samhällsklimat där deras mänskliga rättigheter respekteras. De bör ha möjlighet att, på ett demokratiskt sätt, påverka sin egen situation och utvecklingen i sina hemländer. Ett viktigt redskap för att kunna åstadkomma detta är ett aktivt oberoende civilsamhälle där medborgare ges möjlighet att fritt kunna organisera sig och kanalisera sitt engagemang utan risk för repressalier.

Den svenska demokratin har berikats och präglats av en stark och mångårig folkrörelsetradition, och oberoende civilsamhällesorganisationer har idag en självklar plats inom det politiska systemet. I Östeuropa saknas emellertid denna tradition, och i flera auktoritärt styrda länder hindras aktörer inom det oberoende civilsamhället från att verka fritt.

Trots de svåra förutsättningarna finns det dock demokratiska krafter som aktivt arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter, och därmed också utgör naturliga förebilder för ett aktivt medborgarskap och värnandet av demokratiska värden. Östgruppen samarbetar med och stödjer dessa aktörer och ser dessutom som sin uppgift att fungera som deras språkrör i Sverige och EU.

I Sverige arbetar Östgruppen konkret med informationsspridning och opinionsbildning kring demokrati- och människorättsfrågor i Östeuropa. Genom att arrangera seminarier, föreläsningar, kulturevenemang och andra informationsaktiviteter – oftast med inbjudna gäster från regionen – vill föreningen bidra till att öka sina svenska målgruppers kunskaper i ämnet. Kontinuerlig informationsspridning och opinionsbildning sker också via webbaserade publikationskanaler som bloggar, nättidskrifter och hemsida, samt tryckta rapporter kring aktuella ämnen.

Östgruppen prioriterar idag Ryssland och Belarus, men även Ukraina och Södra Kaukasien ryms inom föreningens verksamhet.

Via kontakter med massmedia, beslutsfattare och andra svenska organisationer verkar Östgruppen för en svensk och europeisk politik gentemot Östeuropa där alla politiska områden påverkas och genomsyras av hänsyn till demokrati och mänskliga rättigheter.

I sitt arbete för mänskliga rättigheter prioriterar Östgruppen de områden som är centrala för det oberoende civilsamhällets möjlighet att verka fritt. Dit hör bland annat förenings-, mötes- och yttrandefriheten

Sammantaget verkar Östgruppen för att uppnå sina mål genom att:

  • Samarbeta med och stödja människorättsförsvarare i Östeuropa
  • Sprida information och bedriva opinionsbildning i Sverige och EU