Välkommen till Östgruppens Årsmöte!

Torsdagen den 28:e april kl 18.15 – (ca) 20.00 kommer Östgruppen att hålla årsmöte i biblioteket i Solidaritetshuset på Tegelviksgatan 40 på Söder i Stockholm, där Östgruppen har sitt kansli. Årsmötesförhandlingarna börjar kl 18.15. Det tidigare tilltänkta programmet för kvällen med middag före mötet och en programpunkt om Ukraina efteråt är ännu inte klart. Om det blir aktuellt med annat än årsmötesförhandlingar återkommer vi med information om det senare.

Obligatorisk förhandsanmälan skickas till [email protected] senast söndagen den 24 april.

Årsmöteshandlingar skickas per e-post till medlemmar två veckor innan årsmötet. Rösträtt har den medlem som har betalat sin medlemsavgift för innevarande och föregående år, samt anmält sin planerade närvaro senast tre dagar innan dagen för årsmötet.

Väl mött!


Dagordning:

a. Upprop och fastställande av röstlängd
b. Fråga om årsmötet är behörigen sammankallat
c. Godkännande av dagordning
d. Val av årsmötesordförande, årsmötessekreterare och två protokolljusterare
e. Verksamhetsberättelse
f. Årsbokslut
g. Revisionsberättelser från intern och extern revisor
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
i. Behandling av styrelsens förslag och motioner
j. Fastställande av medlemsavgift
k. Val, samtliga på ett år, av:
• Ordförande/ordföranden
• kassör
• övriga styrelseledamöter: minst tre och högst fem, samt eventuella suppleanter, högst två
• valberedning: minst två personer varav en sammankallande
• revisorer: en extern auktoriserad revisor och suppleant, en intern medlemsrevisor och suppleant
l. Fastställande av handlingsprogram
m. Övriga frågor

Evenemanget är avslutat.

Datum

2022-04-28
Expired!

Tid

18:00

Plats

Solidaritetshuset
Tegelviksgatan 40
Webbplats
https://solidaritetshuset.se

Beställ blankett för autogirobetalning

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar dig då en blankett som du fyller i och skickar tillbaka i ett frankerat svarsbrev. I formulärets meddelanderuta här nedanför kan du ställa frågor, lämna ytterligare upplysningar eller skicka en hälsning, om du vill.