Östgruppen: Utvidgad agentlag kan bli förödande för det ryska civilsamhället

I ett nytt lagförslag i Ryssland ges myndigheterna möjlighet att i förväg granska och stoppa planerad verksamhet i organisationer stämplade som ”utländska agenter”. Om förändringarna går igenom så riskerar de att dramatiskt försvåra det ryska civilsamhällets arbete. 

 – De föreslagna lagändringarna riskerar att bli förödande för det ryska civilsamhället. De möjliggör för regimen att godtyckligt förbjuda alla initiativ som kritiserar myndigheters handlande och innebär en allvarlig inskränkning av föreningsfriheten, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Agentlagen innebär i sin nuvarande form att alla ideella organisationer och journalister som tar emot internationellt stöd och samtidigt “ägnar sig åt politisk verksamhet” är skyldiga att registrera sig som ”utländska agenter”. De måste också i alla offentliga sammanhang lyfta fram sin status som utländsk agent, vilket lett till en uppenbar misskreditering i allmänhetens ögon, eftersom benämningen ”agent” generellt associeras till spionverksamhet.

De nya förslag som lagts fram breddar agentlagstiftningen på flera sätt och är en del av ett större paket med många olika lagförslag. Också individer som ägnar sig åt ”politisk verksamhet” och tar emot pengar från utlandet kommer framöver att kunna föras upp på listan över utländska agenter. Den som sprider information från en utländsk agent måste informera att källan är en utländsk agent, annars riskerar man böter. Dessutom måste all verksamhet som bedrivs av en utländsk agent årligen anmälas i förväg och justitieministeriet kommer att ha rätt att stoppa hela eller delar av den planerade verksamheten. Om man inte följer beslutet och stoppar verksamheten i fråga så kan organisationen likvideras. Det har inte presenterats några kriterier kring vilken verksamhet som justitieministeriet kan komma att anse vara olämplig.

Ett 60-tal företrädare för det ryska civilsamhället har vänt sig till FN med ett upprop och varnar där för att lagförslagen kan leda till total kontroll över det oberoende civilsamhället. Östgruppen anser att lagförslagen bör föranleda skarp kritik från Sverige och EU.

Sveriges regering bör uppmana ryska makthavare att sätta stopp för de presenterade lagändringsförslagen, att avskaffa agentlagen och istället respektera föreningsfriheten, säger Martin Uggla.

Agentlagen bryter mot såväl Europakonventionen som FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna, där bland annat föreningsfriheten garanteras. Mer information om inskränkningarna i den ryska föreningsfriheten finns här.

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Rulla till toppen