Svenska UD ovetande om EU-belöning till Lukasjenka

luka-euPressmeddelande från Östgruppen den 31 januari 2017

EU-kommissionen vill avskaffa rådande kvoter på import av textilprodukter från Belarus, i syfte att förbättra de bilaterala relationerna med landets regim. EU-parlamentet har godkänt förslaget, och nu ska frågan upp till beslut i ministerrådet. Men när Östgruppen vände sig till UD för att få reda på den svenska regeringens inställning förnekade man där kännedom om det pågående ärendet. Istället tycks det vara finansdepartementet som ensamt hanterar frågan för svensk räkning.

– Det är anmärkningsvärt att UD inte är involverat i den svenska beslutsprocessen, då avskaffandet av importkvoterna motiveras med utrikespolitiska argument och dessutom innebär en uppenbar eftergift till Lukasjenkas diktaturregim, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Som skäl till EU-förslaget anges att Lukasjenkas frisläppande av politiska fångar 2015 ”tillsammans med flera positiva initiativ från Belarus under de senaste åren” bidragit till förbättrade förbindelser mellan EU och Belarus, en utveckling som EU nu ytterligare vill förstärka.

Enligt rapporter från belarusiska människorättsorganisationer har dock situationen för de mänskliga rättigheterna i Belarus inte förbättrats alls under de senaste åren. När EU:s sanktioner ändå avskaffades i februari 2016 meddelade Sveriges regering att man motsatte sig beslutet men att fortsatta sanktioner förutsatte enighet inom EU, vilket inte förelåg.

När det gäller frågan om att avskaffa importkvoterna fattas emellertid beslut genom sedvanligt röstningsförfarande. Östgruppen uppmanar nu Sverige att verka aktivt för att förslaget ska röstas ned i ministerrådet.

– Regeringen kan inte med bibehållen trovärdighet godkänna ytterligare en oförtjänt belöning till Lukasjenkaregimen. Inga fortsatta eftergifter bör göras förrän Belarus respekterar de mänskliga rättigheterna, säger Martin Uggla.

Enligt uppgifter i belarusiska massmedier förväntas ministerrådet fatta beslut vid sitt möte den 7 februari.

Det förslag som EU-parlamentet godkänt finns tillgängligt i pdf-format här:
Förordning om bestämmelser för import av textilprodukter

Som huvudsakliga skäl till att avskaffa kvoterna för Belarus anförs i förslaget följande:
(2)
Frigivandet av politiska fångar i Republiken Vitryssland den 22 augusti 2015 utgjorde ett viktigt steg, som tillsammans med flera positiva initiativ från Republiken Vitryssland under de senaste två åren, såsom återupptagandet av människorättsdialogen mellan EU och Vitryssland, bidrog till att förbättra förbindelserna mellan unionen och Republiken Vitryssland.
(3)
Förbindelserna mellan EU och Vitryssland bör baseras på gemensamma värderingar, särskilt när det gäller mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, och det bör betonas att situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland fortfarande ger upphov till oro i unionen, särskilt frågor såsom dödsstraffet, som bör avskaffas.
(4)
Denna positiva politiska utveckling mellan unionen och Republiken Vitryssland bör erkännas och de bilaterala förbindelserna bör förbättras ytterligare. I enlighet med detta bör denna förordning upphäva de autonoma kvoterna för import av textilprodukter och kläder med ursprung i Republiken Vitryssland, som anges i bilagorna II och III till förordning (EU) 2015/936, utan att detta påverkar unionens möjlighet att utnyttja kvoter i framtiden om situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland allvarligt skulle försämras.

 

För mer information, kontakta:

Martin Uggla
ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
[email protected]
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Rulla till toppen